Extra bolagsstämma april 2020

Aktieägarna i A+ Science AB (publ), org. nr. 556652–6835 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 april 2020 kl. 16.00, i A+ Science AB:s lokaler på Luntmakargatan 22, Stockholm.

Kallelsen har offentliggjorts genom att den fullständiga kallelsen förts in i Post- och Inrikes Tidningar och gjorts tillgänglig på bolagets webbplats www.a-plusscience.com 

Fullmakt

Kallelse till extra bolagsstämma A+ Science AB

Annons om kallelse har skett

Förslag till beslut inför extra bolagsstämma