Extra bolagsstämma november 2020

Aktieägarna i A+ Science AB (publ), org.nr. 556652-6835 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 kl.16.00, i A+ Science ABs lokaler på Luntmakargatan 22 i Stockholm. 

Kallelsen har offentliggjorts genom att den fullständiga kallelsen förts in i Post- och Inrikes tidningar och gjorts tillgänglig på bolagets webbplats.

Fullmakt

Kallelse till extra bolagsstämma A+ Science AB

Annons om kallelse har skett

Förslag till beslut inför extra bolagsstämma